ข่าวประชาสัมพันธ์

> video รายการพลังสตรี [อำเภอป่าแดด] ออกอากาศ สทท.11<

 

ประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียน
กลุ่มออมทรัพย์ฯปีงบประมาณ 2559
ต.ศรีโพธิ์เงิน 25 กันยายน 2558

 

ประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียน
กลุ่มออมทรัพย์ฯปีงบประมาณ 2559
ตำบลป่าแงะ 24 กันยายน 2558

 

ประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียน
กลุ่มออมทรัพย์ฯปีงบประมาณ 2559
ตำบลโรงช้าง 23 กันยายน 2558

 

ประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียน
กลุ่มออมทรัพย์ฯปีงบประมาณ 2559
ตำบลสันมะค่า 22 กันยายน 2558

 

ประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียน
กลุ่มออมทรัพย์ฯปีงบประมาณ 2559
ตำบลป่าแดด 21 กันยายน 2558

 

ทีมงาน พช.ป่าแดด ประชุมชี้แจงแนว
ทางดำเนินงานโครงการ กข.คจ.
ปีงบประมาณ 2559 รวม 27 หมู่บ้าน

 

นายเสน่ นุชบ้านป่า เข้าร่วมประชุม
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ กับ ธกส.
สาขาอำเภอป่าแดด

 

ประธาน คกส.ทั้ง 5 ตำบลอำเภอ
ป่าแดด ร่วมสัมมนา คกส.จ.และ
คกส.ต. 18-19 สิงหาคม 2558

 

นางนวลจันทร์ มนุษย์สม, นายประดิษฐ์
วงศ์กาสิทธิ์ ร่วมประชุมจัดทำ
ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ