ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการพลังสตรี [อำเภอป่าแดด]

 

สพอ.ป่าแดด จัดเวทีค้นหาทุนชุมชน
ตำบลโรงช้าง
ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ.โป่งศรีนคร

 

สพอ.ป่าแดด จัดเวทีค้นหาทุนชุมชน
ตำบลสันมะค่า
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันมะค่า

 

นายประดิษฐ์ วงศ์กาสิทธิ์ ร่วมประชุม
กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ณ ห้องประชุมอำเภอป่าแดด

 

นายภูเบศ เอกมนสิการ ปลัดอาวุโสฯ
ประธานการประชุมคณะทำงานฯ
ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง

 

นายประดิษฐ์ วงศ์กาสิทธิ์ ร่วมประชุม
คกส.ตำบลป่าแดด พิจารณาโครงการฯ
ณ ห้องประชุมเทศบาลป่าแดด

 

นายประดิษฐ์ วงศ์กาสิทธิ์ ร่วมประชุม
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ อ.ป่าแดด
ณ หอประชุมอำเภอฯ

 

นางปทิตตา แดงสกุล ร่วมแบ่งปัน
"ปุ๋ยหมัก" ที่ร่วมกันผลิต ในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2557

 

กพสอ./ผู้ประกอบการ otop/คกส.
อำเภอป่าแดดร่วมกิจกรรม
"เปิดบ้าน อบจ.เชียงราย"

 

นายเสน่์ นุชบ้านป่า พัฒนากร
ร่วมเวทีประชาคม "คัดเลือกผู้นำ อช."
ณ เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน