ข่าวประชาสัมพันธ์

>> รายการพลังสตรี [อำเภอป่าแดด]

 

นายเสน่ นุชบ้านป่า เข้าร่วมประชุม
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ กับ ธกส.
สาขาอำเภอป่าแดด

 

ประธาน คกส.ทั้ง 5 ตำบลของอำเภอ
ป่าแดด ร่วมสัมมนา คกส.จ.และ คกส.ต.
18-19 สิงหาคม 2558

 

นางนวลจันทร์ มนุษย์สม, นายประดิษฐ์
วงศ์กาสิทธิ์ ร่วมประชุมจัดทำ
ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

 

สพอ.ป่าแดด จัดเวทีค้นหาทุนชุมชน
ตำบลโรงช้าง
ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ.โป่งศรีนคร

 

สพอ.ป่าแดด จัดเวทีค้นหาทุนชุมชน
ตำบลสันมะค่า
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันมะค่า

 

นายประดิษฐ์ วงศ์กาสิทธิ์ ร่วมประชุม
กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ณ ห้องประชุมอำเภอป่าแดด

 

นายภูเบศ เอกมนสิการ ปลัดอาวุโสฯ
ประธานการประชุมคณะทำงานฯ
ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง

 

นายประดิษฐ์ วงศ์กาสิทธิ์ ร่วมประชุม
คกส.ตำบลป่าแดด พิจารณาโครงการฯ
ณ ห้องประชุมเทศบาลป่าแดด

 

นายประดิษฐ์ วงศ์กาสิทธิ์ ร่วมประชุม
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ อ.ป่าแดด
ณ หอประชุมอำเภอฯ